องค์การบริหารส่วนตำบล

โคกสะอาด

Koksaard Subdistrict Administrative Organization

www.koksaard.go.th

{{boss1.name}}

{{boss1.position}}

สายตรง{{boss1.phone}}

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

- ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล- ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองรค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- แนวทางปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วสนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- หลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตราการการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด- หลักเกณฑ์และการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคฺ์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของพนักงานจ้าง- นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕- หลักเกณฑ์กำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และค่าจ้าง ค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

© 2022 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด : www.koksaard.go.th

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น